PROTECTION OF PERSONAL DATA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA  AYDINLATMA METNİ

Aşağıda kişisel verilerinizin Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (“TP”) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler paylaşılmaktadır.

a) Veri Sorumlusu Hakkında 
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında TP tarafından işlenebilecektir. TP, Kanun’un 3. Maddesinin ı bendi uyarınca veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

  • Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere:
  • TP’nin ya da TP’nin iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,
  • TP’nin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile
  • TP’nin insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.


Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için her türlü gerekli teknik ve idari tedbir TP tarafından alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması 
Kişisel verileriniz, TP’nin bağlı olduğu holdinge bağlı şirketler ile ve TP’nin hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere:

  • TP’nin ya da TP’nin iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,
  • TP’nin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile
  • TP’nin insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.


Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri
TP, faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, TP temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen koşullara uygun olarak işlemektedir.

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız
Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için TP’ye yazılı olarak başvurabilirsiniz. Bu başvuruyu başvuru formunda belirtilen TP’nin adresine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler TP tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Başvurular şu an için ücretsiz olup Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

f) İletişim Bilgileri
Yukarıda ayrıntıları ile açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren yukarıda yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.